جزئیات منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳

یکشنبه ۳ام دی ۱۴۰۲
مدیر

جمع منابع ۱۴۰۳ دولت طبق بخش اول لایحه بودجه ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و جمع مصارف ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در بخش منابع، درآمدهای بودجه به میزان ۳ میلیون و ۱۷ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار میلیارد تومان است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سقف منابع عمومی دولت در سال آینده بر اساس آنچه در بخش اول لایحه بودجه مصوب مجلس برای سال آینده در نظر گرفته شده، در بخش درآمدها یک میلیون و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم سال جاری ۴۲.۱ درصد رشد خواهد داشت.

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری ۱۲ درصد کاهش خواهد داشت.

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری ۷.۸ درصد رشد خواهد کرد و مجموع منابع عمومی دولت در سال آینده ۲ میلیون و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه بودجه سال جاری ۱۸.۲ درصد رشد خواهد کرد.

جمع کل منابع دولت در سال آینده طبق بخش اول لایحه بودجه ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و جمع مصارف بودجه هم ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در بخش منابع، درآمدهای بودجه به میزان ۳ میلیون و ۱۷ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اعتبارات هزینه‌ای ۱۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان و مصارف مالیاتی ۲۳ هزار و ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۵۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده است، در بحث مصارف سود ویژه ۵۰ درصد به میزان ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

همچنین از محل تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی درآمدی معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت پیش‌بینی شده و در بخش مصارف سود سهام به میزان ۱۱ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در بخش وام‌های خارجی درآمدی معادل ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و در بخش سایر حساب‌های تخصیص سود ۱۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش دارایی‌های جاری ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و برای بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در بخش مصارف پیش‌بینی شده است.

همچنین در بخش مصارف برای بازپرداخت وام‌های خارجی ۶۸.۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، برای پرداخت وجوه اداره‌شده ۱۱۰۳ میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده است.

برای بازپرداخت ودیعه بدهی‌ها و سایر پرداختی‌های دولتی ۷۷.۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای ۶۶۴ هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده، در بخش افزایش دارایی‌های جاری ۲۷.۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، مجموع مصارف دولت ۳ میلیون و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این رقم ذخیره استهلاک در هزینه‌های جاری ۱۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و بنابراین مجموع منابع و مصارف دولت در سال آینده به رقم ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

منبع: فارس

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه