ارتباط با ما

آدرس: رشت – شهر صنعتی رشت

تلفن: ۰۱۳۳۳۸۸۲۲۵۵

دورنگار: ۰۱۳۳۳۸۸۲۲۵۹

ایمیل: info@rasht-ic.ir